Chiller & Cooling Tower

งานออกแบบ ติดตั้ง Chiller และ Cooling Tower

งาน Piping design สำหรับ Chilled Water และ Cooling Water รวมถึงบริการติดตั้ง Chiller, Cooling Tower ปั๊มและวาล์ว

งานซ่อมบำรุง

บริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็น รวมถึงระบบท่อ ปั๊มและวาล์ว เช่น

Overhaul Compressor

ล้างคอนเดนเซอร์

บำรุงรักษาคูลลิ่งทาวเวอร์

ตรวจวัดอัตราการไหลของของไหลในท่อ